May 01, 2012

BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ-ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเ...

 
 

Sent to you by nunok via Google Reader:

 
 

via iUrban - Modern City Living Magazine by homeliness on 4/29/12

แรงคิดที่จะผลักดันให้คนกรุงเทพฯหันมาใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทำให้กลุ่มนักปั่นจักรยาน "ไบค์เซนเจอร์" ริเริ่มการให้บริการรับ – ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งใช้เวลาไม่ต่างกับการขนส่งด้วยวิธีการอื่น   อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่นักปั่นน่องเหล็กได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนอีกด้วยBikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล bikexenger 550x231การจราจรที่หนาแน่นไปด้วยรถยนต์บนถนนหลายสายในช่วงเช้าและเย็น กลายเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้จะมีระบบขนส่งให้เลือกหลากหลายช่องทาง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในมหานคร แห่งนี้ได้BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 36 525x350BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 35 525x350รถยนต์ส่วนตัวที่มีมากกว่าถนนหนทาง ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย และนำมาซึ่งผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ เป็นตัวแปรสำคัญที่จูงใจให้กลุ่มนักปั่นจักรยาน "จามจุรีแสควร์" รวมตัวกันขึ้นเมื่อกว่า 2 ปีก่อน เพื่อใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางรอบกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ พวกเขายังมีโครงการร้านค้าออนไลน์ ในชื่อของ "ร้านค้าบุญไบค์" เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางรับบริจาคและจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานBikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 112 550x333BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล Untitled 540x350โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้อจักรยานให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดานจากนั้น พวกเขาจึงได้มีแนวคิดขยายโครงการนี้ และมุ่งหวังให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการใช้จักรยาน โดยก่อตั้งกลุ่มจักรยาน "ไบค์เซนเจอร์" ขึ้น เพื่อให้บริการรับ – ส่ง เอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอัตราค่าบริการ "ไบค์เซนเจอร์" จะเริ่มต้นที่ 3 กิโลเมตรแรก ในราคา 50 บาท และเพิ่มขึ้นอีก 15 บาทในทุกๆ 1 กิโลเมตร นับจากจุดทำการบริเวณอาคารจามจุรีสแควร์ ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่และอยากทดลองใช้บริการBikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 212 489x350รายได้เฉลี่ย สำหรับการทำงานของทีม bikexenger อยู่ที่ประมาณ 500 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งขณะนี้ มีพนักงานที่ทำงานประจำ ทั้งหมด 4 คน ส่วนในอนาคต พวกเขาเตรียมที่จะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัท เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขา ยังฝากถึงหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการสนับสนุนการใช้จักรยาน ด้วยการเพิ่มเลนจักรยานและจัดหาพื้นที่จอดจักรยานมากขึ้น สนใจ Via:http://www.bikexenger.com/  และขอบคุณข้อมูลจาก a day Magazine

BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล BikeXenger เมสเซนเจอร์สีเขียว >>> บริการรับ ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


 
 

Things you can do from here:

 
 

No comments: